آکادمی زبان پانیذ


www.PanizAcademy.ir

آمار مرورگر Firefox
نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Firefox 9.0.1
0%
4
Firefox 8.0
0%
1
Firefox 70.0
0%
20
Firefox 7.0.1
0%
8
Firefox 69.0
0%
14
Firefox 68.0
0%
52
Firefox 67.0
0%
176
Firefox 66.0
0%
140
Firefox 65.0
0%
56
Firefox 64.0
0%
244
Firefox 63.0
0%
197
Firefox 62.0.2
0%
1
Firefox 62.0
0%
267
Firefox 61.0.1
0%
1
Firefox 61.0
0%
142
Firefox 60.0.1
0%
2
Firefox 60.0
0%
130
Firefox 6.0.1
0%
1
Firefox 6.0
0%
36
Firefox 59.0.2
0%
2
Firefox 59.0
0%
110
Firefox 58.0
0%
331
Firefox 57.0
4%
2006
Firefox 56.2.3
0%
6
Firefox 56.0.4
0%
2
Firefox 56.0
1%
630
Firefox 55.0
0%
186
Firefox 55
0%
22
Firefox 54.0
0%
246
Firefox 53.0
7%
3459
Firefox 52.9
0%
10
Firefox 52.50.07
0%
2
Firefox 52.0
10%
4849
Firefox 51.0.1
0%
1
Firefox 51.0
1%
818
Firefox 50.0
5%
2265
Firefox 5.0.1
0%
2
Firefox 5.0
0%
3
Firefox 49.0
1%
454
Firefox 48.0
0%
119
Firefox 47.0
3%
1538
Firefox 46.0
0%
202
Firefox 45.9
0%
2
Firefox 45.0
2%
1297
Firefox 44.1
0%
333
Firefox 44.0
3%
1554
Firefox 43.1
0%
364
Firefox 43.0
7%
3293
Firefox 42.0
2%
1036
Firefox 41.0
4%
1980
Firefox 40.1
3%
1728
Firefox 40.0
1%
556
Firefox 4.0.1
0%
4
Firefox 4.0
0%
6
Firefox 39.1
0%
358
Firefox 39.0
0%
17
Firefox 38.0
2%
1073
Firefox 37.1
1%
730
Firefox 37.0
1%
688
Firefox 36.0
1%
587
Firefox 35.0
1%
739
Firefox 34.1
0%
423
Firefox 34.0
4%
2228
Firefox 33.1
2%
1044
Firefox 33.0
0%
401
Firefox 32.1
2%
1137
Firefox 32.0
0%
181
Firefox 31.0
1%
760
Firefox 30.1
0%
387
Firefox 30.0
2%
1055
Firefox 3.6.8
0%
226
Firefox 3.6.7
0%
2
Firefox 3.6.6
0%
22
Firefox 3.6.4
0%
1
Firefox 3.6.3
0%
22
Firefox 3.6.28
0%
2
Firefox 3.6.23
0%
1
Firefox 3.6.18
0%
3
Firefox 3.6.13
0%
5
Firefox 3.6.12
0%
2
Firefox 3.6.11
0%
5
Firefox 3.6
0%
4
Firefox 3.5.9
0%
1
Firefox 3.5.6
0%
104
Firefox 3.5.5
0%
4
Firefox 3.5.3
0%
1
Firefox 3.5.2
0%
47
Firefox 3.5.1
0%
3
Firefox 3.5.0
0%
25
Firefox 3.5
0%
1
Firefox 3.1
0%
1
Firefox 3.0.7
0%
1
Firefox 3.0.4
0%
2
Firefox 3.0.3
0%
1
Firefox 3.0.15
0%
38
Firefox 3.0.12
0%
1
Firefox 3.0.11
0%
7
Firefox 3.0.1
0%
18
Firefox 3.0
0%
14
Firefox 29.0
1%
521
Firefox 28.0
0%
414
Firefox 27.3
0%
8
Firefox 27.0
0%
34
Firefox 26.0
0%
10
Firefox 25.0
0%
15
Firefox 24.0
0%
59
Firefox 23.0
0%
2
Firefox 220
0%
1
Firefox 22.0
0%
25
Firefox 21.0
0%
274
Firefox 20.0
0%
1
Firefox 2.0.0.20
0%
3
Firefox 19.0
0%
8
Firefox 18.0
0%
13
Firefox 17.0
0%
20
Firefox 16.0
0%
1
Firefox 15.0.2
0%
1
Firefox 15.0.1
0%
19
Firefox 15.0
0%
3
Firefox 14.0.1
0%
24
Firefox 13.0
0%
8
Firefox 12.3
0%
2
Firefox 12.0
0%
33
Firefox 11.0
0%
1
Firefox 10.0.2
0%
1
Firefox 10.0
0%
4
Firefox 1.5.0.9
0%
1
Firefox 1.5.0.7
0%
2
Firefox 1.0
0%
6
Firefox 0.6
0%
1
Firefox 0.10.1
0%
1
Firefox -- این رکورد تعداد کل را نشان می دهد. 44796