آکادمی زبان پانیذ


www.PanizAcademy.ir

آمار مرورگر Opera
نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Opera unknown
4%
20
Opera 9.80
10%
54
Opera 9.60
0%
1
Opera 9.01
2%
11
Opera 9.00
9%
46
Opera 9.0
15%
79
Opera 8.50
6%
33
Opera 8.01
13%
65
Opera 8.00
12%
60
Opera 7.60
0%
3
Opera 7.54
4%
23
Opera 7.11
4%
24
Opera 7.02
5%
26
Opera 7.0
5%
27
Opera 6.01
3%
17
Opera 6.0
1%
9
Opera 12.0
0%
1
Opera -- این رکورد تعداد کل را نشان می دهد. 499