آکادمی زبان پانیذ


www.PanizAcademy.ir

آمار مرورگر Safari
نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Safari 9537.53
17%
1220
Safari 8536.25
0%
60
Safari 7600.1.4
0%
1
Safari 7534.48.3
0%
65
Safari 6533.18.5
0%
13
Safari 6531.22.7
0%
1
Safari 605.1
1%
137
Safari 604.4.7
0%
9
Safari 604.3.5
0%
60
Safari 604.1.38
0%
19
Safari 604.1.32
0%
1
Safari 604.1.30
0%
2
Safari 604.1
18%
1300
Safari 603.3.8
0%
10
Safari 603.2.5
0%
6
Safari 603.2.4
0%
8
Safari 603.1.30
1%
106
Safari 603.1.29
0%
1
Safari 603.1.20
0%
1
Safari 603.1.12
0%
1
Safari 602.4.8
1%
102
Safari 602.3.12
0%
2
Safari 602.1.50
0%
1
Safari 602.1.31
0%
1
Safari 602.1
13%
986
Safari 601.7.7
0%
1
Safari 601.6.17
0%
1
Safari 601.4.4
0%
4
Safari 601.4.2
0%
1
Safari 601.3.9
0%
4
Safari 601.3.6
0%
1
Safari 601.2.7
0%
5
Safari 601.1.56
0%
2
Safari 601.1.46
1%
107
Safari 601.1.39
0%
1
Safari 601.1.37
0%
1
Safari 601.1
4%
290
Safari 600.8.9
0%
2
Safari 600.7.12
0%
4
Safari 600.6.3
0%
1
Safari 600.2.5
0%
3
Safari 600.1.4
11%
837
Safari 600.1.25
0%
1
Safari 538.1
1%
103
Safari 537.86.2
0%
2
Safari 537.85.17
0%
1
Safari 537.85.14
0%
1
Safari 537.85.11
0%
1
Safari 537.78.2
0%
1
Safari 537.76.4
0%
1
Safari 537.75.14
2%
197
Safari 537.74.9
0%
1
Safari 537.73.11
0%
4
Safari 537.71
0%
1
Safari 537.36
1%
84
Safari 537.13
0%
1
Safari 537
0%
4
Safari 536.30.1
0%
1
Safari 536.29.13
0%
1
Safari 536.25
0%
5
Safari 535.1
0%
3
Safari 534.59.10
0%
8
Safari 534.57.2
0%
4
Safari 534.53.10
0%
1
Safari 534.52.7
0%
2
Safari 534.51.22
0%
1
Safari 534.50
0%
3
Safari 534.34
0%
28
Safari 534.30
13%
923
Safari 534.11
0%
1
Safari 533.4
0%
2
Safari 533.3
1%
110
Safari 533.21.1
0%
3
Safari 533.20.27
0%
59
Safari 533.19.4
0%
4
Safari 533.18.5
0%
1
Safari 533.16
0%
2
Safari 533.1
1%
71
Safari 532.10
0%
2
Safari 531.9
0%
6
Safari 531.22.7
0%
2
Safari 528.16
0%
1
Safari 525.27.1
0%
3
Safari 525.20.1
0%
21
Safari 525.20
0%
2
Safari 525
0%
1
Safari 522.7
0%
1
Safari 522.0
0%
1
Safari 419.3
0%
1
Safari 13604.3.5
0%
1
Safari 10601.7.7
0%
1
Safari 10601.5.17.4
0%
1
Safari 10601.2.7.2
0%
1
Safari 1.0
0%
1
Safari 0600.3.18
0%
1
Safari -- این رکورد تعداد کل را نشان می دهد. 7061