آکادمی زبان پانیذ


www.PanizAcademy.ir

سیستم عامل ها
عکس نام سیستم عامل نمودار تعداد
os Windows Windows
40%
148889
os unknown unknown
51%
190838
os SunOS SunOS
0%
0
os QNX QNX
0%
0
os OS/2 OS/2
0%
0
os OpenBSD OpenBSD
0%
0
os NetBSD NetBSD
0%
0
os Mac OS Mac OS
0%
3202
os Linux Linux
6%
23963
os IRIX IRIX
0%
0
os iPod iPod
0%
0
os iPhone iPhone
1%
4368
os HP-UX HP-UX
0%
0
os FreeBSD FreeBSD
0%
5
os Darwin Darwin
0%
21
os BeOS BeOS
0%
0
os Android Android
0%
525
os Amiga Amiga
0%
2
os AIX AIX
0%
1