»مکالمات کاربردی در داروخانه


جملات و عبارتهای مورد نیاز در داروخانه به زبان انگلیسی:

Can you make up this prescription please?

آیا ممکن است این نسخه را برایم بپیچید؟

Please give me something for constipation.

لطفا به من یک داروی ضد یبوست بدهید.

I want something to make up sleep.

لطفا یک داروی خواب آور بدهید.

How much must I take?

هرچند وقت یکبار این دارو را بخورم؟

Give me something to calm my nerves.

دارویی برای آرامش اعصاب بدهید.

What do you have for bad sunburn?

برای آفتاب سوختگی چه دارویی دارید؟

Take four times a day after meals.

این دارو را روزی چهار مرتبه بعد از هر غذا میل کنید.

Take off the bandage.

روی زخم را باز کنید.

I want something for a cough.

یه چیزی برای سرفه میخواهم.

Could I have some plasters.

تعدادی چسب زخم میخواهم.

How often do I take them?

چند وقت یکبار استفاده کنم؟

Don`t let it prays on

نگدار نگرانت کنه/فکرت را براش مشغول نکن/نزار رو اعصابت راه بره.

For external use only.

برای مصرف موضعی.

Shake it before use.

قبل از مصرف تکان دهید.

In need take it sublingual.

در صورت نیاز زیر زبان قرار دهید.

Have you taken this medicine before?

قبلا این دارو را مصرف کردید؟

Are there any side effects?

عوارض جانبی هم دارد؟

You may feel drowsy.

ممکن احساس خواب آلودگی کنید.

What about precautions?

موارد احتیاط دارو چطور؟

Don`t drive when you take this medicine.

موقع مصرف دارو رانندگی نکنید.

You need to apply the ointment daily.

باید پماد رو هر روز بزنید.

When will the prescription be ready ? / Whwn will it be filled?

نسخه کی آماده میشه؟

You can get it later today.

چند ساعت دیگه میتونید ببرید.

Don`t exceed the recommended dosage.

بیش از دوز تجویز شده از دارو مصرف نکنید.

 

 


ارسال شده در دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 3:24 بعد از ظهر توسط shabani


{ بازگشت }