»انواع صداها


sneeze عطسه کردن

cough سرفه کردن

snore خروپف کردن 

moan ناله کردن 

growl غرغر کردن  

murmur زمزمه کردن 

mumble زیرلب چیزی گفتن 

whisper پچ پچ کردن 

whistle سوت زدن 

shout داد کشیدن 

scream جیغ کشیدن 

voice صدا (انسان)

sound صدا (غیر انسان) 

noise سروصدا


ارسال شده در یکشنبه 15 مهر 1397 ساعت 6:14 بعد از ظهر توسط shabani


{ بازگشت }