»زمانها در انگلیسی و کاربرد زمانها


  1. زمانها:

حال ساده : I go 

حال استمراری : I am going

حال کامل : I have gone 

حال کامل استمراری : I have been going 

آینده ساده : I will go

آینده استمراری : I will be going 

آینده کامل : I will have gone

آینده کامل استمراری : I will have been going

آینده در گذشته : I would go

آینده در گذشته استمراری : I would be going 

آینده در گذشته کامل استمراری : I would have been going

آینده در گذشته کامل : I would have gone

گذشته ساده : I went

گذشته استمراری : I was going 

گذشته کامل استمراری : I had gone

  1. کاربرد زمانها :

We had postponed the class before going 

ما قبل از رفتن کلاس را به تعویق انداخته بودیم

We postponed the class

ما کلاس را به تعویق انداختیم

We have postponed the class

ما کلاس را به تعویق انداخته ایم

We will postpone the class

ما کلاس را به تعویق خواهیم انداخت

We are going to postpone the class

ما تصمیم داریم کلاس را به تعویق بیاندازیم

 


ارسال شده در چهارشنبه 18 مهر 1397 ساعت 2:31 بعد از ظهر توسط shabani


{ بازگشت }